Geschiedenis van Koninklijke Harmonie Concordia

Ruim 160 jaar geleden werd muziekvereniging Concordia opgericht. Er waren in die tijd muzikanten die op bruiloften en kermissen dansmuziek maakten. In 1861 besloten zij een vereniging op te richten met de naam “Concordia”. Waarom deze naam gekozen is, is niet duidelijk. Misschien omdat de naam Concordia “Romeinse godin voor eendracht” betekent. Ze wordt uitgebeeld als vrouw met sluier omgeven, met in haar linkerhand de hoorn des overvloed. Deze hoorn vinden we ook terug in het wapen van onze gemeente Hengelo, dat ondertussen bij ons in het repetitie lokaal hangt, omdat de gemeente Hengelo is opgegaan in Bronckhorst.


 "Acht man en Co''

In de volksmond sprak men niet van Concordia, maar van “Acht man en Co”. De vereniging was namelijk niet groot, negen muzikanten en dat was de hele vereniging. Maar wie was Co? Co was de voornaam van Philips, een van de leden van het muziekgezelschap. Toen hij rond 1900 naar Leeuwarden vertrok, verdween ook de naam “Acht man en Co”. De repetities waren op dinsdag in Café "De Zon", het voormalige pand waar "Grootbod Woninginrichting" gevestigd was. Gedrukte muziek was er niet, zodat voor de repetities de partijen eerst met de hand uitgeschreven werden. Je had ook te zorgen dat je op tijd op de repetitie was. Kwam je te laat, dan kreeg je volgens artikel 11 een boete. Het zomaar wegblijven van een repetitie was er ook niet bij. Ook daarvoor kreeg je een boete. De boetes waren hoog als je bedenkt dat de contributie per jaar f.1,- bedroeg.

Van de beginjaren is geen foto bewaard gebleven. Hendrik Hofs was de eerste voorzitter, Bernard Demming de eerste secretaris en B. Menkhorst de eerste penningmeester. Naast deze drie waren er zes leden: Adriaan Brinkgreve, G.J. Poesse, L. Kreunen, W. Kreunen, G. Voskamp en B. Langeler. Ongeveer veertig jaar later is het ledental nog niet groot. Op een foto uit die tijd staan slechts negen muzikanten. Een ervan is een trommelslager. Het is de oudste foto van de vereniging en dateert van eind 1800. 

 Wat wel uit de beginjaren bewaard is gebleven, zijn de oprichtingsstatuten. De artikelen hieruit zijn aardig om te lezen, zeker in de taal van die tijd. En hiermee was onze muziekvereniging een feit.

De President:

De Secretaris:

De Thesaurier:

H. Hofs

B. Demming

B. Menkhorst


Art. 1

De vereeniging stelt zich ten doel bevordering van toonkunst en aankweeking van onderling genoegen.

Art. 7

Elk lid is verpligt om zich gedurende de vergadering ordelijk te gedragen. Bij wangedrag wordt de ordeverstoorder verwijderd, terwijl hij op het verlangen der meerderheid van de werkende leden niet meer als lid wordt erkend.

Art. 8

Gedurende de repetitiën is het gebruik van sterken drank voor de werkende leden bepaald verboden.

Art. 11

Die te laat op de vergadering verschijnt, verbeurt telkens eene boete van 10 cents. Die van de repetitiën wegblijft 25 cents

Art. 16

Dit reglement treedt in werking op den eersten September 1800 Eenenzestig. Aldus opgemaakt door ons Leden der Muziekvereniging Concordia te Hengelo in den Vergadering van den 1e sept. 1861.